Ondersteuningsplan (OP)

Aan de hand van de schoolondersteuningsprofielen beschrijft De Westfriese Knoop hoe de schoolbesturen samen kunnen werken om passend onderwijs te kunnen bieden. Dit staat in het ondersteuningsplan. In het plan staat bijvoorbeeld:

  • Welke ondersteuning elke reguliere basisschool moet kunnen bieden,
  • Welke kwaliteitseisen er gelden voor onderwijs aan leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte,
  • Welke rol de ouders hebben, en hoe ouders op de hoogte worden gehouden, en
  • Hoe het geld voor extra ondersteuning over de scholen wordt verdeeld.

Het ondersteuningsplan geldt voor maximaal 4 jaar. Elke 4 jaar wordt een nieuw plan opgesteld door het samenwerkingsverband. Het plan wordt ter instemming voorgelegd aan de Ondersteuningsplanraad (OPR). Ook wordt het ondersteuningsplan besproken met de gemeenten in de regio, om af te stemmen met de jeugdhulp.