Wat doen we?

Elk kind het onderwijs dat bij hem past. 

Dat is passend onderwijs. Om elk kind passend onderwijs te kunnen bieden, werken de basisscholen van West-Friesland samen in Samenwerkingsverband De Westfriese Knoop. Alle basisscholen, alle schoolbesturen en alle scholen voor speciaal (basis)onderwijs in de regio zijn bij het samenwerkingsverband aangesloten. Samen maken zij afspraken om ervoor te zorgen dat alle leerlingen het onderwijs krijgen dat bij hen past. 

Samen werken, samen leren, samen groeien.

Schoolondersteuningsprofiel

Iedere school heeft een schoolondersteuningsprofiel. Daarin staat welke basisondersteuning de school kan bieden. Er staat ook in welke extra ondersteuning de school kan bieden en van welke deskundigheid, voorzieningen en partners een school gebruik kan maken.

Ondersteuningsplan

Aan de hand van de schoolondersteuningsprofielen beschrijft De Westfriese Knoop hoe de schoolbesturen samen kunnen werken om passend onderwijs te kunnen bieden. Dit staat in het ondersteuningsplan. In het plan staat bijvoorbeeld:

  • Welke ondersteuning elke reguliere basisschool moet kunnen bieden,
  • Welke kwaliteitseisen er gelden voor onderwijs aan leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte,
  • Welke rol de ouders hebben, en hoe ouders op de hoogte worden gehouden, en
  • Hoe het geld voor extra ondersteuning over de scholen wordt verdeeld.

Zie pdf's van het ondersteuningsplan en de bijlagen

Ondersteuningsplanraad

Wilt u meepraten over de invulling van passend onderwijs in West-Friesland? Dat kan via de Ondersteuningsplanraad (OPR), de medezeggenschapsraad van Samenwerkingsverband De Westfriese Knoop. De raad beslist mee over het beleid van het Samenwerkingsverband, zoals dat is vastgelegd in het Ondersteuningsplan. In de OPR zitten ouders en personeelsleden van de scholen. Lees meer over de ondersteuningsplanraad of kijk wie op dit moment de leden zijn.