Ik ben het niet eens met een beslissing

Overal waar mensen samenwerken, kan iets fout lopen. Problemen kunnen in de meeste gevallen opgelost worden door ze op school te bespreken met de leerkracht, de directeur, of een speciaal daarvoor aangewezen contactpersoon. Als het niet lukt om een oplossing te vinden, kunt u het probleem bespreken met de externe vertrouwenspersoon van de school.

Niet eens met een beslissing van school?

Heeft u een klacht over de school? Of bent u het niet eens met een beslissing? Kijk dan op de website van de school of in de schoolgids. Elke school heeft een klachtenregeling. Komen jullie er samen niet uit? Dan kunt u naar het schoolbestuur. Het schoolbestuur heeft ook een klachtenregeling.

Niet eens over extra ondersteuning?

Als het niet goed gaat met een leerling, kunnen gemakkelijk verschillende inzichten ontstaan over wat het beste is voor het kind. Wat heeft de leerling nodig? Hoe kan de ondersteuning het best geboden worden? Soms kunnen betrokkenen het niet eens worden. Als goed overleg niet volstaat, is er een scala aan regelingen en voorzieningen waarvan u als ouder gebruik kan maken.

Onderwijszorgconsulenten adviseren en begeleiden ouders en scholen bij conflictsituaties rond kinderen met extra ondersteuningsbehoefte. Bijvoorbeeld kinderen met een handicap, ziekte of stoornis. Ook proberen onderwijszorgconsulenten oplossingen te vinden voor kinderen die langdurig thuiszitten. Een onderwijsconsulent kan pas worden ingeschakeld als u een gesprek heeft gevoerd met de leerkracht en met de directie van de school. De organisatie voor onderwijsconsulenten is ingesteld door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Meer informatie vindt u op de website Onderwijsconsulenten

De Geschillencommissie Passend Onderwijs (GPO) kan oordelen in een geschil tussen ouders en het schoolbestuur. Bijvoorbeeld als het gaat om toelating van leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, het verwijderen van leerlingen of het vaststellen van het ontwikkelingsperspectief. Meer informatie vindt u op Onderwijsgeschillen en Geschillen Passend Onderwijs

Ten slotte kan Samenwerkingsverband De Westfriese Knoop misschien iets voor u betekenen. Heeft u vragen over extra ondersteuning? Wilt u eens echt praten, overleggen of sparren? Of wilt u graag advies van een externe partner? Bel dan de oudertelefoon van Samenwerkingsverband De Westfriese Knoop.

Niet eens met een beslissing over toelating?

Scholen en schoolbesturen moeten elk kind een passende onderwijsplek bieden. Dat doen ze in nauw overleg met de ouders. Als ouders wordt u bij elke stap betrokken. Toch kan het gebeuren dat u een beslissing niet accepteert. Soms komt een beslissing onverwacht of teleurstellend. Het kan ook zijn dat u niet begrijpt waarom een bepaalde beslissing genomen is.

Maakt u bezwaar tegen een beslissing van een school om uw kind niet toe te laten of te verwijderen? Dan volgt u de normale klachtenregeling van de school of het schoolbestuur (zie hierboven). 
Maakt u bezwaar tegen een beslissing van de CTSO over toelating van uw kind tot het speciaal (basis)onderwijs? Dan volgt u de bezwaarprocedure van het samenwerkingsverband. In dat geval doorloopt u de volgende stappen:

  • Stap 1: Bespreek het probleem met de leerkracht, intern begeleider of de directeur van de school. Probeer samen een oplossing te vinden. Komt u er niet uit?
  • Stap 2: Bespreek het probleem dan met de trajectbegeleider van de school.
  • Stap 3: Neem contact op met een onderwijszorgconsulent. Zij kunnen bemiddelen. 
  • Stap 4: Komt u er toch niet uit? Dien dan een klacht in bij de directeur van het samenwerkingsverband.
  • Stap 5: Blijft een oplossing uit? Dan zal het samenwerkingsverband een externe mediator inzetten. Deze mediator is onafhankelijk. Hij spant zich in om ieders belangen zo goed mogelijk tot hun recht te laten komen. Het gaat bij mediation niet om ‘gelijk krijgen’ en ‘winnen’, maar om het oplossen van een conflict onder begeleiding. 
  • Stap 6: Mocht mediation ook niet het gewenste resultaat opleveren, dan kunt u als ouder een bezwaarprocedure starten. Voor deze bezwaarprocedure heeft het samenwerkingsverband een (bezwaar)adviescommissie ingesteld. Die adviescommissie brengt een advies uit aan het samenwerkingsverband, dat vervolgens een beslissing moet nemen op het bezwaar. In plaats van zelf een adviescommissie op te richten, kan een samenwerkingsverband zich aansluiten bij de Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring. Deze Commissie is op verzoek van een aantal samenwerkingsverbanden ingesteld door Onderwijsgeschillen. De commissie bestaat uit voorzitters en leden die over specifieke kennis en deskundigheid beschikken die nodig is voor het beoordelen van de bezwaren.
  • Stap 7: Heeft het samenwerkingsverband de bezwaarprocedure in uw nadeel beslist en bent u het niet eens met die beslissing? Dan kunt u naar de civiele rechter stappen en een rechtzaak starten tegen het samenwerkingsverband.

Meer informatie?