Links en brochures

Op deze pagina staan de folders en brochures alsmede de links naar websites voor ouders.

Folders en brochures

 • Ondersteuningsplan regio West-Friesland
  In het ondersteuningsplan staat hoe basisscholen in de regio West-Friesland gaan samenwerken om alle leerlingen passend onderwijs te kunnen bieden. In het ondersteuningsplan staat bijvoorbeeld welk niveau van basisondersteuning op de scholen aanwezig moet zijn, hoe scholen extra ondersteuning kunnen bieden, en afspraken over de verdeling, besteding en toewijzing van geld voor extra ondersteuning. In het plan staan ook de criteria en de procedure voor de plaatsing van leerlingen op speciale (basis)scholen.

 

Websites

 • Ouders en onderwijs
  Ouders & Onderwijs is hét informatiepunt voor ouders, de gesprekspartner voor de overheid en de onderwijssector en de verbinder van ouders rond het onderwijs.
   
 • Steunpunt Passend Onderwijs – voor ouders
  Het Steunpunt Passend Onderwijs van Balans geeft informatie over passend onderwijs aan ouders van leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte. Ouders kunnen bij het steunpunt terecht voor vragen en adviezen over gedrag, onderwijs, trainingen en workshops op het gebied van passend onderwijs. Op deze website vindt u veel links en documenten.

   
 • Balans – Vereniging voor ouders van kinderen met ontwikkelingsstoornissen
  Balans is een landelijke vereniging voor ouders van kinderen met ontwikkelingsstoornissen bij leren en/of gedrag, zoals ADHD, DCD, MCDD, dyslexie, dyscalculie en autismespectrumstoornissen.
   
 • Steunpunt ADHD
  Het Steunpunt AD(H)D geeft uitgebreide informatie over kenmerken, oorzaken, gevolgen en over ADHD op school, in de zorg en thuis. Ook leerkrachten vinden informatie op deze site, waaronder tips voor praktische en didactische maatregelen.

   
 • Steunpunt Dyslexie
  Het Steunpunt Dyslexie van Oudervereniging Balans geeft uitgebreide informatie over kenmerken, oorzaken en gevolgen van dyslexie, en over dyslexie op school, in de zorg en thuis.

   
 • Passend Onderwijs – Ministerie van OCW
  Website over passend onderwijs van het ministerie van OCW (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap). Actuele informatie over passend onderwijs, inclusief wettelijke documenten, praktijkvoorbeelden, het referentiekader en de toolkit voor scholen. 

   
 • Onderwijsconsulenten
  Onderwijsconsulenten kunnen ouders en scholen adviseren en begeleiden bij onderwijskwesties rond een kind met een handicap, ziekte of stoornis. 
   
 • Geschillencommissie passend onderwijs
  Website van de geschillencommissie passend onderwijs voor ouders.
   
 • Cluster 1-onderwijs voor kinderen met een visuele beperking – Visio
  Op de website van Visio vindt u informatie over scholen voor speciaal onderwijs voor kinderen met een visuele beperking en over de mogelijkheden voor begeleiding op reguliere scholen. Visio biedt daarnaast ook algemene informatie en advies voor mensen die slechtziend of blind zijn.
   
 • Cluster 2-onderwijs voor kinderen met een gehoorbeperking en/of communicatieve beperking – Siméa
  Cluster 2-scholen hebben de opdracht speciaal onderwijs of begeleiding te bieden aan leerlingen die doof, doofblind of slechthorend zijn of die een taalontwikkelingsstoornis hebben, en die meer en specifiekere ondersteuning nodig hebben dan het reguliere onderwijs kan bieden.
   
 • Voor nieuwkomers in West-Friesland
  Website voor (ouders van) kinderen die nieuw zijn in Nederland en in West-Friesland komen te wonen.