Formulieren en documenten

Op deze pagina staan de links naar formulieren en documenten die ontwikkeld zijn door De Westfriese Knoop. Spring snel naar het juist formulier of document.

Formulieren algemeen

 • Gezinsvragenlijst: Algemene vragenlijst voor ouders met vragen over het kind, de gezinssituatie en de ontwikkeling van het kind. Deze vragenlijst dient als aanvulling op het groeidocument. Ouders vullen de vragenlijst in wanneer er in het ondersteuningsteam besloten wordt om psychodiagnostisch onderzoek te doen.
 • Hoe denk jij erover?Formulier voor leerkrachten als leidraad voor een leerlinggesprek, als voorbereiding op een gesprek met de ouders. Kan ook worden gebruikt om verslag te doen van het leerlinggesprek. 

 • Toestemmingsformulier voor  OT: Formulier voor ouders om de school toestemming te geven voor:
  • Het aanmelden van hun kind bij het ondersteuningsteam,
  • Het uitwisselen van informatie tussen de leden van het ondersteuningsteam,
  • Het gebruiken van geanonimiseerde persoonsgegevens voor onderzoeksmatige doeleinden om de kwaliteit van de ondersteuning te verbeteren.

Het ondertekende toestemmingsformulier wordt als document aan het digitale groeidocument gehangen, zodat alle betrokkenen zien dat ouders akkoord zijn.

Aanvraagformulieren TLV

 • Voor reguliere basisscholen binnen de regio:
  • Aanvraagformulier A: Aanvraagformulier voor een tijdelijke TLV vanuit een school binnen de regio. Deze TLV is maximaal twee jaar geldig. Deze TLV wordt gebruikt als de school verwacht dat het kind kan worden teruggeplaatst.
  • Aanvraagformulier B: Aanvraagformulier voor een standaard TLV vanuit een school binnen de regio. Deze TLV is drie jaar geldig.
  • Aanvraagformulier C: Aanvraagformulier voor een permanente TLV voor kinderen met een ernstige meervoudig beperking (emb-leerlingen). Dit is een landelijke TLV. Het samenwerkingsverband kan deze TLV direct voor de hele onderwijsperiode toekennen.
 • Voor instellingen binnen de regio:
  • Aanvraagformulier D: Aanvraagformulier voor een aanvraag vanuit een instelling binnen de regio. 
 • Voor scholen en instellingen buiten de regio:
  • Aanvraagformulier E: Aanvraagformulier voor een aanvraag vanuit een school of instelling buiten de regio. Zij kunnen dit formulier gebruiken als een leerling van buiten de regio toegelaten wil worden op een school voor speciaal (basis)onderwijs in de regio West-Friesland.
 • Voor verlengingen:

Overige formulieren TLV

Toestemmingsformulier bij aanvraag van TLV: Formulier voor ouders om de school toestemming te geven voor het uitwisselen van gegevens en het bespreken van het kind met de trajectbegeleider van het samenwerkingsverband en met de Commissie Toelating Speciale Onderwijsvoorziening (CTSO). Het ondertekende toestemmingsformulier wordt aan het digitale groeidocument gehangen zodat alle betrokkenen weten dat ouders hiervoor toestemming hebben gegeven.

Handtekeningenformulier horende bij GD en OPP: (dit formulier is opgenomen in aanvraagformulier B en komt daardoor bij aanvraag B te vervallen.)

  Formulier voor ouders om te verklaren dat ze op de hoogte zijn van de inhoud van het groeidocument en/of het OPP. Dit formulier hoeft alleen ingevuld te worden als deze documenten niet door de ouders zijn ondertekend. De handtekening is een voorwaarde om een TLV af te kunnen geven.

Dyslexie

Handelingsgericht werken

 • Vragen over handelingsgericht werken (1). HGW? Dat doe ik allang! Artikel voor leerkrachten uit JSW, Jeugd in School en Wereld, 2014.
   
 • Vragen over handelingsgericht werken (2). Benut positieve aspecten. Artikel voor leerkrachten uit JSW, Jeugd in School en Wereld, 2014.
   
 • Doorontwikkeling handelingsgericht werken (1). Van zwak naar excellent! Artikel voor leerkrachten uit JSW, Jeugd in School en Wereld, 2015.
   
 • Doorontwikkeling HGW: van papieren tijgers en administratieve rompslomp naar kleine handzame groepsplannen. Artikel voor leerkrachten uit Beter Begeleiden van de LBBO, 2016.
   
 • Handelingsgericht werken en de schoolleider. Artikel voor directeuren uit POM, Passend Onderwijs Magazine, 2015. 
   
 • Beeldmateriaal over handelingsgericht werken: Document voor leerkrachten met internetlinks.
   
 • HGW-kaartje: Kaartje voor leerkrachten met de uitgangspunten van handelingsgericht werken. 

Kindplan en kindgesprek

Ouderbetrokkenheid

Stroomschema's

 • Stroomschema ondersteuningsroute: Stroomschema voor onderwijsprofessionals met het stappenplan voor de ondersteuningsroute: basisondersteuning, extra ondersteuning en diepteondersteuning. 
   
 • Stroomschema zorg op school: Stroomschema voor onderwijsprofessionals met per doelgroep en zorgbehoefte het wettelijk kader, de zorgvorm en de inzet op school.
   
 • Stroomschema zorgplicht aanmelding bij reguliere PO-school: Stroomschema voor scholen met de stappen die de school moet afleggen voordat de zorgplicht overgaat naar een andere school.
   
 • Stroomdiagram dyslexie: Stappenplan voor de school bij dyslexie of een vermoeden van dyslexie. Op de tweede pagina staat een toelichting.
   

Overige documenten

 • Privacyreglement: Privacyreglement van Samenwerkingsverband De Westfriese Knoop. In dit reglement staat wat de school en het samenwerkingsverband mogen doen met de gegevens van een leerling. In het reglement staat uitgebreid hoe en door wie persoonsgegevens mogen worden verwerkt, hoe dit moet worden beveiligd en welke rechten er zijn voor inzage, vernietiging en correctie van gegevens. Het reglement is gebaseerd op het model van de PO-Raad. 
   
 • Folder P²O: Folder voor leerkrachten van Samenwerkingsverband De Westfriese Knoop. In de folder staat hoe de externe begeleiders van De Westfriese Knoop (de P²O'ers) leerkrachten in West-Friesland kunnen ondersteunen.
   
 • Presentatie Doubleren, doorstromen of verwijzen? Presentatie voor IB'ers gemaakt door De Westfriese Knoop.
   
 • Informatiegids passend onderwijs
  Informatiegids van De Westfriese Knoop over passend onderwijs.
   
 • Brochure Leerling met epilepsie op school?
  Brochure voor leerkrachten van het Landelijk Werkverband Onderwijs en Epilepsie (LWOE).