Groeidocument en OPP

Het groeidocument is een digitaal dossier dat de school helpt om te inventariseren wat een leerling nodig heeft. Het document wordt ingevuld door de school en de ouders. Het bevat informatie over de leerling, de school en de thuissituatie.

Onder het groeidocument hangen diverse formulieren, zoals de gezinsvragenlijst en het formulier Hoe denk jij erover? Deze formulieren vindt u op de pagina Formulieren en documenten. Ook het ontwikkelingsperspectief (OPP) is een onderdeel van het groeidocument.

Algemene informatie over groeidocument

Als een school vermoedt dat een leerling extra ondersteuningsbehoeften heeft, dan zal de school een groeidocument starten. Dit is een digitaal dossier dat de school helpt om te inventariseren wat het kind nodig heeft. Het document is onderverdeeld in een aantal hoofdstukken die door de school en de ouders kunnen worden ingevuld. Zo bevat het groeidocument informatie over de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte van de leerling, de nagestreefde doelen, interventies die de school inzet om het kind te helpen en de evaluatie van die interventies. Ook de visie van de ouders (en bij voorkeur ook van de leerling zelf) staan in het document. Verder bevat het document verslagen van gesprekken en gemaakte afspraken. Het groeidocument geeft houvast en structuur tijdens het overleg in het ondersteuningsteam.

Het groeidocument groeit met de leerling mee. Het document kan worden afgesloten als alle doelen zijn behaald en extra ondersteuning niet meer nodig is. Zo wordt voorkomen dat verouderde gegevens te lang met een leerling mee blijven gaan. Is bepaalde informatie nog steeds relevant? Dan kan die informatie worden meegenomen naar een volgend groeidocument.

Groeidocument, veiligheid en privacy

Het digitale groeidocument voldoet aan alle veiligheids- en privacyeisen. De systemen van Parantion, waar het groeidocument draait, behoren tot de veiligste in Nederland. Zij voldoen aan de ISO 27001-standaard voor informatiebeveiliging.

De school heeft toegang tot de groeidocumenten die de school heeft aangemaakt. De IB’er van de school heeft daarvoor een unieke inlogcode. Zoals ook met pincodes is het belangrijk dat zij deze inlogcode zorgvuldig gebruikt. 

Met deze code komt de school in een internetomgeving die voor IB’ers van andere scholen niet toegankelijk is. Het groeidocument kan alleen gedeeld worden met mensen voor wie de ouders toestemming hebben gegeven, zoals de leden van het ondersteuningsteam. Omwille van de veiligheid worden de inloglink en pincode apart verstuurd. Ook moet de IB’er in het systeem aangeven hoe lang deze codes werken. Na de aangegeven periode kan de ontvanger van de inloglink het groeidocument niet meer inzien. 

In alle systemen is het echter mogelijk om een schermafdruk te maken. Net zoals papieren documenten gekopieerd kunnen worden. Het blijft dus belangrijk om gezamenlijk goede spelregels af te spreken over het gebruik, geheimhouding, vertrouwelijkheid en eventuele sancties.

Meer informatie over de veiligheid van digitale groeidocumenten vindt u op de website van Parantion en de website van Groeidocument.

Inloggen groeidocument

 1. Ga naar www.groeidocument.nl.
 2. Klik rechtsboven op de drie streepjes. Er verschijnt dan een uitklapmenu.
 3. Klik in het menu op Inloggen.
 4. Vul in het inlogscherm uw gebruikersnaam en wachtwoord in. Klik vervolgens op inloggen.
 5. U komt op de startpagina. Hier ziet u de accounts van leerlingen met een groeidocument.

Handleiding groeidocument

De Westfriese Knoop heeft een beknopte handleiding gemaakt voor het groeidocument. In deze handleiding vindt u informatie over:

 • Inloggen
 • Nieuwe account aanmaken
 • Groeidocument toevoegen aan account
 • Groeidocument invullen
 • Groeidocument printen
 • Documenten toevoegen aan het groeidocument
 • Documenten verwijderen
 • Documenten rechtstreeks toevoegen
 • Lees- of schrijflink toekennen
 • Toegangslinks beheren en bestaande links opnieuw gebruiken
 • Toegangscode aanvragen of intrekken

Ontwikkelingsperspectief (OPP)

De school kan ervoor kiezen om binnen het groeidocument een ontwikkelingsperspectief (OPP) op te stellen. Dit plan bestaat uit twee delen: het perspectiefdeel en het handelingsdeel. In het perspectiefdeel staat het verwachte uitstroomniveau van de leerling (bijvoorbeeld praktijkschool, havo, vwo). In het handelingsdeel geeft de school aan hoe zij dit wil gaan doen: welke doelen zij nastreeft, op welke termijn zij deze doelen wil bereiken en op welke manier zij deze doelen wil bereiken.

De Westfriese Knoop heeft een handreiking gemaakt voor het invullen van het OPP.

Rol van de ouders bij groeidocument en OPP

Het is belangrijk dat de school de ouders ziet als partner in de ontwikkeling van het kind. Ouders kennen hun kind het best. Zij dienen daarom actief te worden betrokken bij de ontwikkeling van het groeidocument en het OPP: zij mogen meepraten, meedenken en meewerken. Als de school een beslissing neemt, dient de school de ouders open, duidelijk en serieus uit te leggen op welke overwegingen deze beslissing is gebaseerd.

Het groeidocument is een gemeenschappelijk document. Vaak zal de intern begeleider (IB’er) het groeidocument samen met de ouders en de leerkracht invullen. Ouders kunnen het document raadplegen met hun eigen inlogcode en mogen suggesties doen voor aanvullingen of zelf aanvullingen verwerken. Zo doet het document recht aan de belangrijke rol van de ouders in de schoolloopbaan van het kind.

De ouders moeten ook actief betrokken worden bij de ontwikkeling van het OPP, zodat zij kunnen meepraten en meedenken. Het is dus belangrijk dat de school met de ouders overlegt over de juiste aanpak. Per 1 augustus 2017 hebben ouders instemmingsrecht op het handelingsdeel van het OPP. Ouders zullen geen instemmingsrecht krijgen op het uitstroomniveau.