P²O: ondersteuning voor leerkrachten

Het is niet altijd makkelijk om kinderen met een stevige problematiek in de klas te hebben. Ook zeer ervaren leerkrachten die sterk in hun schoenen staan, hebben soms behoefte aan een klankbord, feedback of ondersteuning. De Westfriese Knoop brengt leerkrachten, scholen en deskundigen met elkaar in contact, zodat zij van elkaar kunnen leren. Hiervoor heeft het samenwerkingsverband de dienst P²O opgezet (uitspraak P2O).

P²O’er is externe begeleider

Elke basisschool in de regio heeft een vaste P²O’er als externe begeleider. Deze P²O’ers hebben ruime ervaring opgedaan in het speciaal (basis)onderwijs. Ze zijn op de hoogte van de nieuwste onderwijsontwikkelingen. Zij kunnen leerkrachten en teams bijstaan met bijvoorbeeld coachingstrajecten, korte praktische ondersteuning, beeldcoaching of co-teaching.

P²O’ers zijn een aanvulling op de expertise die aanwezig is bij leerkrachten en IB’ers. P²O’ers staan dan ook naast de leerkracht of IB’er, niet boven hem of haar. Het zijn sparring partners, die in samenspraak met de leerkracht functioneren als klankbord of coach. Samen met de leerkracht werken zij aan hetzelfde doel: goed passend onderwijs creëren voor alle leerlingen in de groep.

Zo werkt het P²O: Klantgericht, passend en preventief

Het P²O werkt klantgericht, op maat, passend en preventief. Klantgericht wil zeggen dat P²O’ers in dienst staan van de school, het team en de individuele leerkracht. De vragen uit de praktijk vormen het uitgangspunt voor de ondersteuning. Samen met het team en de leerkrachten verkennen zij de mogelijkheden. Het gaat dus om interactie en wederkerigheid.

Een succesfactor van het P²O is dat zij ondersteuning op maat biedt. Dit betekent dat P²O’ers niet met een handvol oplossingen komen of met een vaststaand model, maar dat zij samen met de leerkrachten op zoek gaan naar manieren om passend onderwijs te realiseren. Hierbij gaan zij steeds op zoek naar verbinding tussen het theoretisch kader en de dagelijkse praktijk.

P²O’ers reageren op vragen uit de praktijk. Zo kan een school de P²O’er vragen om te helpen met het uitzoeken van leerlijnen, of de P²O’er verzoeken om aanwezig te zijn bij leerling- of groepsbesprekingen. Andere cases kunnen te maken hebben met crisismanagement of handelingsverlegenheid, op bijvoorbeeld het gebied van rekenonderwijs of klassenmanagement. Het kan zijn dat een school worstelt met grensoverschrijdend gedrag of kinderen met specifieke onderwijsbehoefte. Maar soms heeft een school gewoon behoefte aan het helikopterperspectief van een extern begeleider.

Belangrijk is dat het P²O preventief werkt. Dit kan een mogelijke verwijzing naar het speciaal (basis)onderwijs voorkomen. Idealiter zetten scholen de P²O’er dan ook planmatig in bij de basisondersteuning, zo vroeg mogelijk in de ondersteuningsroute. De preventieve aanpak van het P²O is in principe gericht op het vergroten van leerkrachtvaardigheden: het creëren van een veilig pedagogisch klimaat, goede gedragsaanpak en sterk pedagogisch-didactisch handelen.

Wat kan een P²O’er doen?

De P²O’er kan tijdens elke stap in de ondersteuningsroute worden ingezet. De P²O’er kan bijvoorbeeld helpen met:

  • Het vergroten van de leerkrachtvaardigheden, zodat de leerkracht zelf, binnen de groep, preventieve of lichte ondersteuning kan bieden. Centraal staat altijd de vraag wat de leerkracht wil bereiken, dus wat de gewenste situatie is. Meer rust in de groep? Meer zelfwerkzaamheid? Betrokken leerlingen? Leerlingen die positief sociaal gedrag vertonen? Samen met de P²O’er vindt de leerkracht een manier om de aanpak aan te passen aan de groep.
  • Het verstevigen van de ondersteuningsroute. Dit is de route die de school opzet om leerlingen passend onderwijs te kunnen bieden. De P²O’er kan bijvoorbeeld ondersteunen bij het handelingsgericht werken.
  • De uitwerking van de adviezen van het ondersteuningsteam. Zo kan de P²O’er een vertaalslag maken van de handelingsadviezen naar de praktijk, of vanuit het ondersteuningsteam interventies doen in de klas.

P²O’ers werken handelingsgericht vanuit het idee dat begeleiding op leerlingniveau onlosmakelijk verbonden is met het begeleiden op leerkracht- en groepsniveau. De focus ligt dus op het vergroten van de leerkrachtvaardigheden. De de P²O’er kan worden ingeschakeld door de school, het team, de IB’er of de individuele leerkracht.

Contact

Leerkrachten kunnen contact opnemen met de vaste P²O’er die op school aanwezig is. Het liefst samen met de IB’er. Leerkrachten kunnen ook via e-mail contact opnemen met de coördinator van het P²O in Hoorn.

Themacafés

De Westfriese Knoop organiseert themacafés, dit zijn inhoudelijke themabijeenkomsten voor alle leerkrachten, docenten, intern begeleiders, ondersteuningscoördinatoren en andere geïnteresseerden van het basis- en voortgezet onderwijs. In deze folder vind je meer informatie.

Folder

Speciaal voor leerkrachten heeft De Westfriese Knoop een folder gemaakt.