Toelaatbaarheidsverklaring (TLV)

Toelaatbaarheidsverklaring

Om toegelaten te worden op het speciaal (basis)onderwijs, hebben leerlingen een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig. Aan de aanvraag van een TLV gaat een toelatingsprocedure vooraf.
Als een kind nog geen school bezoekt en dus nog niet ingeschreven staat bij een school dan kunnen de ouders telefonisch contact opnemen met het samenwerkingsverband. De aanvraagprocedure kan dan, met toestemming van de ouders, gestart worden met het maken van een digitaal groeidocument.

Hieronder staat informatie over:

Algemeen aanvraagformulier Toelaatbaarheidsverklaring

Om een toelaatbaarheidsverklaring aan te vragen gebruikt u ons vernieuwde algemene aanvraagformulier TLV.:

Voor de verlenging van een eerder afgegeven TLV gebruikt aanvraagformulier F:

In sommige gevallen hoeft geen TLV worden aangevraagd. Dit geldt voor kinderen met een residentiële plaatsing of een zorgindicatie die begeleid worden in een Centrum voor Dagbehandeling of een andere zorginstelling, zoals een zorgboerderij. Voorwaarde is wel dat de zorginstelling een overeenkomst heeft afgesloten met de onderwijsinstelling die onderwijs verzorgt in de betreffende instelling. De zorgboerderij in Wijdenes heeft geen overeenkomst met een onderwijsinstelling. Voor deze zorgboerderij moet dus wel een TLV worden aangevraagd, maar via een speciale procedure

Documenten bij aanvraag nieuwe TLV

Voor de aanvraag van een nieuwe TLV zijn de onderstaande documenten nodig. Alle documenten moeten worden toegevoegd aan het digitale groeidocument. Voor de zorgboerderij in Wijdenes gelden afwijkende documenten.

 • Het volledig ingevulde aanvraagformulier. Het aanvraagformulier moet ondertekend worden door ten minste één ouder met ouderlijk gezag en de directeur van de aanvragende school.
   
 • Het actueel bijgewerkte groeidocument. (Voor scholen/instellingen die niet met een groeidocument werken mag ook een soortgelijk document aangeleverd worden.)
   
 • Het bijgewerkte ontwikkelingsperspectief (indien aangemaakt).
   
 • Een kopie van een officieel document waarop de naam en het BSN van de leerling staan vermeld (bijvoorbeeld kopie van zorgpas). Deze wordt gecontroleerd en daarna meteen verwijderd.
   
 • Een ondertekend eerste deskundigenadvies, opgesteld door psycholoog, orthopedagoog of medicus. Als dit al deel uitmaakt van het groeidocument, dan moet het ondertekend zijn door de deskundige.
   
 • Een ondertekend tweede deskundigenadvies, geschreven en ondertekend door de trajectbegeleider.

Verlenging van een TLV

Als een toelaatbaarheidsverklaring afloopt, kunnen de school en de ouders een verlenging aanvragen. Bij een verlenging gaat het altijd om dezelfde soort TLV, dus om een TLV van dezelfde duur en voor dezelfde bekostigingscategorie. Wilt u een andere soort TLV? Dan moet u een nieuwe aanvraag doen.

Als een leerling een TIJDELIJKE toelaatbaarheidsverklaring heeft die afloopt en waar de school in overleg met de trajectbegeleider besloten heeft om opnieuw een TIJDELIJKE  toelaatbaarheidsverklaring te willen aanvragen, dan gelden daarvoor andere (kortere) regels. Kijk onder het kopje: Verlenging van een tijdelijke TLV.

Voor verlenging van een TLV is een digitaal groeidocument nodig. Heeft de leerling nog geen groeidocument? Dan kan de directeur van de S(B)O-school het samenwerkingsverband vragen om een groeidocument aan te maken.

Dit is de procedure voor de aanvraag van de verlenging:

 1. De ouders en de directeur van de S(B)O-school vullen samen aanvraagformulier F in.
 2. De directeur voegt het aanvraagformulier samen met de benodigde documenten toe aan het groeidocument, bij voorkeur ten minste zes weken voordat de huidige TLV verloopt.
 3. De directeur stuurt een e-mail naar het samenwerkingsverband met het verzoek aan de Commissie Toelating Speciale Onderwijsvoorziening (CTSO) om de aanvraag in behandeling te nemen.
 4. De CTSO bespreekt de aanvraag en geeft als deze volledig is een nieuwe TLV af.
 5. Het samenwerkingsverband stuurt de nieuwe toelaatbaarheidsverklaring per post naar de ouders en hangt een kopie van de TLV aan het digitale groeidocument. De school ontvangt een e-mail met een melding van afgifte en plaatsing.
 6. De directeur van de S(B)O-school stuurt een mail naar het samenwerkingsverband zodra hij of zij de TLV heeft opgehaald uit het groeidocument. Het samenwerkingsverband zal daarna indien gewenst de account van de leerling verwijderen.

Documenten bij verlenging van een TLV

Voor de verlenging van een TLV zijn de onderstaande documenten nodig. Alle documenten moeten worden toegevoegd aan het digitale groeidocument. Als de leerling nog geen groeidocument heeft, zal het samenwerkingsverband een groeidocument aanmaken.

 1. Het volledig ingevulde aanvraagformulier F. Het aanvraagformulier moet ondertekend worden door ten minste één ouder met ouderlijk gezag en de directeur van de aanvragende school. Zorg ervoor dat u het goede aanvraagformulier gebruikt.
 2. Een bijgewerkt ontwikkelingsperpectief (OPP) van maximaal zes maanden oud. Het ontwikkelingsperspectiefis een onderdeel van het groeidocument. Het OPP moet ondertekend zijn door de directeur van de school
 3. Als het OPP ouder is dan zes maanden dan wordt een kort verslag van de laatste bijeenkomst van het ondersteuningsteam aangeleverd. Uit dit verslag moet blijken dat het OT heeft geadviseerd om de begeleiding op het S(B)O voort te zetten. Het verslag moet ondertekend zijn door de orthopedagoog of psycholoog.

Als het samenwerkingsverband niet meer beschikt over het BSN van de leerling, zal het samenwerkingsverband vragen om een kopie van een officieel document waarop de naam en het BSN van de leerling staan vermeld (bijvoorbeeld kopie van zorgpas). Na de controle van deze gegevens zal dit document direct worden verwijderd.

Verlenging van een TIJDELIJKE TLV

Als een tijdelijke TLV afloopt en men wil deze laten vervangen door een gewone TLV, dan volgt u de procedure voor het aanvragen van een NIEUWE toelaatbaarheidsverklaring.

Als een tijdeljke TLV afloopt en het OT heeft samen met de trajectbegeleider besloten om opnieuw een tijdelijke TLV aan te willen vragen, dan kan dat zonder aanvraagformulier. Een kort verslag van deze bespreking ondertekend door de orthopedagoog en trajectbegeleider is hiervoor voldoende.