Zorgplicht

Een school heeft zorgplicht. Dit betekent dat een school ervoor moet zorgen dat leerlingen een passend onderwijsaanbod krijgen. Dit geldt zowel voor leerlingen die zich aanmelden als voor leerlingen die al op school zitten.

Juridisch gezien geldt de zorgplicht voor het bevoegd gezag: het schoolbestuur. In de praktijk draagt de school waar de leerling is aangemeld de verantwoordelijkheid. Als een school een leerling zelf geen passend onderwijs kan bieden, is zij verplicht om een andere school te vinden die dit wel kan. 

Op deze pagina leest u meer over de zorgplicht. Wanneer geldt de zorgplicht niet? Mag een school een leerling weigeren? Wat er gebeurt als de school een leerling geen passend onderwijsaanbod kan bieden? 

Wanneer begint de zorgplicht?

De zorgplicht gaat in op het moment dat de school het aanmeldingsformulier ontvangt van de ouders. De school moet dan wel plaats hebben. Ook moeten de ouders aan een aantal voorwaarden voldoen (zie hieronder).

De zorgplicht geldt ook als de leerling al op een andere school onderwijs volgt. Bij elke aanmelding is de school verplicht om te kijken of zij de leerling een passend onderwijs- en ondersteuningsaanbod kan bieden. 

Als ouders een kind aanmelden bij meerdere scholen, moeten zij bij de aanmelding aangeven welke school hun voorkeur heeft. Deze school krijgt de zorgplicht.

Aan welke voorwaarden moeten de ouders voldoen?

De zorgplicht geldt alleen als de ouders voldoen aan de voorwaarden voor aanmelding. Zo moeten ouders huyn kind schriftelijk aanmelden met vermelding van de volledige naam van het kind, het geslacht, de geboortedatum en het persoonsgebonden nummer (BSN). Daarnaast zijn ouders verplicht om de grondslag van de school te onderschrijven. Dit betekent dat zij de religieuze of levensbeschouwelijke opvattingen van de school moeten accepteren en respecteren. Ook moeten zij bepaalde informatie geven bij aanmelding: persoonsgegevens zoals naam en adres, informatie uit de voorschoolse situatie en gegevens over de gezondheid of ontwikkeling van het kind. Als ouders vermoeden dat hun kind extra ondersteuning nodig heeft, moeten zij dit vermelden bij de aanmelding. 

Mag een school een leerling weigeren?

De school mag bij het aannemen van leerlingen geen onderscheid maken tussen leerlingen met en zonder extra ondersteuningsbehoefte. Wel mag de school nagaan of zij de leerling passend onderwijs kan bieden. Dit doet zij op basis van informatie van de ouders, eventueel aangevuld met informatie van het kinderdagverblijf, de peuterspeelzaal of het onderwijskundig rapport van de vorige school

Soms heeft een school meer informatie nodig. Dan kan de school extra informatie vragen aan de ouders. Wil de school aanvullend onderzoek? Dan moeten de ouders daar toestemming voor geven. Ook als de school informatie over de leerling wil opvragen bij andere instanties, moeten de ouders schriftelijk toestemming geven. Wanneer deze aanvullende informatie niet beschikbaar is of komt, moet de school werken met informatie die er wel is. 

De school heeft 6 kalenderweken de tijd om te bepalen of zij het kind passend onderwijs kunnen bieden. Deze termijn gaat in vanaf het moment dat de ouders het kind hebben aangemeld. De periode kan eenmaal met 4 weken worden verlengd. 

Kan de school zelf geen passende onderwijsplek bieden? Dan moet zij een passende plek op een andere reguliere of speciale school regelen. Dat gebeurt in overleg met de ouders.

Zorgplicht naar een andere school

Heeft een leerling extra ondersteuning nodig? Kan de school die noodzakelijke ondersteuning niet bieden? Dan gaat de school samen met de ouders en de leerling op zoek naar een school die dit wel kan. Die andere school moet plek hebben en bereid zijn om de leerling toe te laten. Het is dan aan de ouders om hun kind op die nieuwe school in te schrijven. Pas op dat moment gaat de zorgplicht over naar de nieuwe school.

Stroomdiagram aanmelding

In het stroomdiagram Zorgplicht aanmelding bij reguliere po-school staan de stappen van het aanmeldproces. In de toelichting bij het stroomschema staat onder andere:

  • Wat zijn de voorwaarden voor aanmelding bij een reguliere school?
  • Hoe stelt de school vast of extra ondersteuning nodig is?
  • Wanneer geldt de zorgplicht?
  • Wat zijn de voorwaarden voor plaatsing op een andere reguliere school?
  • Wat is een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) en wat zijn voorwaarden?
  • Verhuizen met extra ondersteuning
  • Verhuizen met een toelaatbaarheidsverklaring speciaal onderwijs (TLV).